נוגילי בע״מ
ח”פ 516272358 הגרלה במסגרת פעילות חנוכה ברשתות החברתיות ובאתר החברה
תקנון ההגרלה
1. 1.1 הגדרות
בתקנון מבצע זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם, כמפורט להלן :
עורך ההגרלה :
נוגילי בע״מ – ארלוזורוב 8 גבעתיים 5337308
מפקח על ההגרלה :
רואה חשבון דניאל מר. משרד רואי-חשבון מר ושו״ת
כתובת :
ארלוזורוב 8 גבעתיים 5337308
טלפון :
054-8097287
פקס :
ההגרלה :
הגרלה בין נרשמים אשר במסגרתה יידרשו המשתתפים ראשית לעשות LIKE בעמוד
הפייסבוק של החברה, למלא הערה לפוסט ההגרלה ולשתף את פוסט ההגרלה. לאחר
ביצוע הפעולות כמפורט בתקנון זה להלן הנרשמים להגרלה יוכלו לזכות באחד
משלושה פרסים חד-פעמיים, כפי שיפורט בתקנון זה להלן. את ההגרלה עורכת נוגילי
בע״מ בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי סעיף 231 )א( ) 1 ( לחוק העונשין, התשל”ז- 1977.
תקופת המבצע :
תקופת המבצע תחל ביום 10.12.2020 ויסתיים ביום 14.12.2020 . נוגילי תהיה
רשאית לשנות את תקופת המבצע והודעה על כך תפורסם .
פרסו ם ההגרלה :
ההגרלה תפורסם בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של החברה החל ב ה – 10.12.2020
מי נרש ם להגרלה :
כל אדם ולו חשבון פייסבוק ו/או אינסטגרם יוכל להירשם להגרל ה
תהליך ההרשמה :
על המשתתפים לבצע LIKE בעמוד הפייסבוק של החברה, לשתף את פוסט ההגרלה
ולהעיר על פוסט ההגרלה בפייסבוק או באינסטגרם
ביצוע ההגרל ה
ההגרלה תבוצע בכתובת החברה בתאריך- 15.12.2020 בשעה: 10:00
ע”י שליפת פתק מתוך רשימת האנשים המשתתפים בהגרלה .
משתתף
אדם בעל כשירות משפטית מעל גיל 18 , בהתאם למפורט בחלק א’ להלן .
תאריך ההגרלה :
15.12.2020 בשעה: 10:00
איך יוכרז הזוכה :
הזוכה יוכרז בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של החברה וכן בהודעה פרטי ת
מספר מוצרי ם בה ם
ניתן לזכות :
3
כמה אנשי ם יכולי ם
לזכות :
3
כמה פעמי ם תעשה
ההגרלה :
פעם אחת בלבד !
הפרסי ם :
1
1 . שובר ע״ס 800 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על
מוצרי נוגילי בלבד
2
2 . שובר ע״ס 400 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על
מוצרי נוגילי בלבד
3
3 . שובר ע״ס 200 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על
מוצרי נוגילי בלבד
משלוח המוצר
לזוכי ם :
הזוכי ם יקבלו את הפרסי ם באופן דיגיטלי, בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בהודעת
טקסט, לפי בחירתם
2 . . פרשנות
2.1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה
פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד . 2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד . 2.3. ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו. בכל מקרה של סתירה מפורשת בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות
התקנון, תגברנה הוראות ההיתר הכללי. מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה, יפורשו בהתאם להיתר הכללי . 33 . המבצע וההגרלה יערכו בפיקוח המפקח. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר
הכללי . 44 . תקנון המבצע יפורסם באתר המבצע בפייסבוק, באתר האינטרנט של עורך ההגרלה בכתובת
nogili.com/he )להלן: “אתר האינטרנט”( וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח . 55 . ההגרלה תעשה באופן חד-פעמי
66 . המבצע יחל בתאריך ה- 10 לחודש דצמבר, שנת 2020 בשעה 20:00 , ויסתיים ב- 14 לחודש דצמבר, שנת
2020 בשעה 23:59 .
77 . החל מיום 10.12.2020 בשעה 20:00 ועד ליום 14.12.2020 בשעה 23:59 , יוכלו משתתפים להירשם
להגרלה בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם הרשמיים של נוגילי בע״מ .
8
8 . משתתף כהגדרתו לעיל, אשר יעשה Like לעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה, שיתוף לפוסט פרסום ההגרלה בעמוד
הפייסבוק הרשמי של החברה וירשום הערה לפוסט פרסום ההגרלה, ייכנס להגרלה על אחד משלושת הפרסים:
8.1 . שובר ע״ס 800 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על מוצרי נוגילי בלבד
8.2
8.2 שובר ע״ס 400 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על מוצרי נוגילי בלבד
8.3 שובר ע״ס 200 ש״ח למימוש בחנות המקוונת של החברה על מוצרי נוגילי בלבד
99 . ההגרלה תיערך במהלך שני ימי העסקים הראשונים שבתום סיבוב ההגרלה . 1010 . הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או ליורשים או חליפים של הזוכה, אלא אם
ניתנה הסכמת עורך ההגרלה מראש ובכתב .
1111 . עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או החברה נוגילי בע״מ אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו
לפעילותו התקינה של אתר פייסבוק בכתובת facebook.com, רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או
מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים
האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו
למשתתף בהגרלה ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף
משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך
ההגרלה ו/או המפקח ו/או מכללת MIBI עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או
עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור . 1212 . משתתף חוקי בהגרלה הינו משתתף מעל גיל 18 , אשר עשה Like לעמוד החברה הרשמי בפייסבוק ושיתוף
לפוסט פרסום ההגרלה בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה . 1313 . למען הסר ספק, משתתף אשר ישאיר נתונים חלקיים, או שפרטיו לא יקלטו במלואם, השתתפותו תפסל. כמו
כן תיפסל השתתפותו של מי שהשאיר את פרטיו מספר פעמים באותה הגרלה . 1414 . לא ישתתפו במבצע ו/או בהגרלה עורך ההגרלה, המפקח, עוזרים, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני
משפחתם. לעניין סעיף זה, “בני משפחה” הינם ההורים, ילדים, בני זוג, בנות זוג, אחים ואחיות של אלו . 1515 . שיטת ההגרלה – העלאה בגור ל
15.1 ההגרלה תיערך במועד שייקבע על ידי עורך ההגרלה בהתאם לאמור בתקנון זה במשרדי המפקח . 15.2 המשתתפים הזוכים יבחרו באופן רנדומאלי לחלוטין. בחירת המשתתפים הזוכים תעשה באמצעות שליפת פתק באופן
רנדומלי מתיבה. המשתתף שפתקו יבחר ראשון לאחר הפעלת ההגרלה, הוא אשר יזכה בפרס בסעיף 8.1 בתקנון זה . המשתתף
שפתקו יבחר שני לאחר הפעלת ההגרלה, הוא אשר יזכה בפרס בסעיף 8.2 בתקנון זה . המשתתף שפתקו יבחר שלישי לאחר
הפעלת ההגרלה, הוא אשר יזכה בפרס 8.3 בתקנון זה .
15.3 לאחר הגרלת שמות הזוכים, עורך ההגרלה ו/או מי מטעמה יצור קשר עם הזוכים על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו
לעורך ההגרלה במועד ההרשמה להגרלה וכן יפרסם את פרטי הזוכים באתר המבצע בפייסבוק ו/או באתר האינטרנט של החברה.
15.4 אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכייה, לדוגמא נתברר כי הזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה, ו/או זכייתו נפסלה,
יהיה עורך ההגרלה רשאי לבטל את ההגרלה הספציפית ו/או לקיימה מחדש . 15.5 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור . 1616 . הודעה על תוצאות ההגרלה
16.1 עורך ההגרלה יודיע לזוכה על זכייתו בהודעה פרטית בפייסבוק וכן יפרסם את פרטי הזוכים באתר המבצע בפייסבוק ו/או
באתר האינטרנט . 16.2 במידת הצורך ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה, תימסר הודעה נוספת טלפונית למשתתף אשר שמו עלה בגורל
על ידי עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו בדבר זכייה בפרס . במסגרת ההודעה הטלפונית על הזכייה ו/או יצירת הקשר עם הזוכה
יוודא עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו, את נכונות פרטיו של הזוכה . 16.3 אם יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה מסר פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או יחולו נסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת
השתתפותו של המועמד לזכייה בהגרלה, ו/או הפר את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או במידה שהמועמד לזכייה שזכה לא פנה
לקבלת הפרס במועדים הקבועים בתקנון זה ו/או ויתר על זכייתו בפרס, תיפסל זכייתו . זוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום
משלוח ההודעה לזוכה בהודעה פרטית בפייסבוק, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם . 16.4 למען הסר ספק, מועמד לזכייה בהגרלה, אשר לא אותר בפרק הזמן האמור לעיל ו/או נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון
זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי כלשהו מעורכת המבצע ו/או מכללת MIBI והוא לא יישמע בכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה . 1717 . בתום תקופת המבצע תפרסם חברת נוגילי בע״מ את תוצאות ההגרלה, לרבות את שמות הזוכים . 1818 . עורך ההגרלה רשאי להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי
ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרסים .
1919 . רישומי עורך ההגרלה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה . 2020 . עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, ובכפוף
לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה לגבי כל מקרה ומקרה, כמפורט להלן : ( א( חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס . ( ב( סירוב הזוכה למסירת פרטיו . ( ג( כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס . 2222 . בהשתתפותו בהגרלה, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעונין להשתתף כי קרא את תקנון ההגרלה והוא מקבל
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא בפועל את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל
דבר ועניין . 2323 . כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו/או תנאי המבצע ו/או ההגרלה, יובאו להכרעתו של המפקח על ההגרלה,
וקביעתו בנושא זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב הן את המשתתפים ו/או המשתתפים הפוטנציאליים, והן את
עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו וכל גורם הקשור במבצע ובהגרלה או מי מטעמו . 2424 . עורך ההגרלה שומר על זכותו הבלעדית לעדכן את התקנון מעת לעת . 2525 . המשתתף ו/או המעוניין להשתתף במבצע, מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורך ההגרלה ו/או
המפקח על ההגרלה ו/או חברת נוגילי בע״מ ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה
במישרין ו/או בעקיפין למבצע ולתוצאותיו ו/או למימוש הפרס . 2626 . בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בהגרלה המשתתף במבצע מסכים כי כל תקלה, שיבוש,
מניעה, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, שביתה,
השבתה , מניעה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלה טכנית, טעות סופר, טעות דפוס, תקלה בתום לב וכיו”ב
אשר אינם תלויים בעורך ההגרלה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או
זכות ו/או תרופה . 2727 . מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר לעיל ו/או מאורע דומה, עורך
ההגרלה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל
חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל ההגרלה, ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה,
לשנות את סוג הפרס המפורסם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת
ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא
כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי .
2828 . עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו אישור
לפרסום שמם באמצעי התקשורת השונים לרבות ברשת האינטרנט במקרה של זכייה בהגרלה, הכל בהתאם
לשיקול דעתו של עורך ההגרלה . 2929 . ניתן לעניין בדו”ח המפקח במשרדי המפקח בכתובת המפורטת במבוא לתקנון זה . 3030 . כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים
עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על עורך
ההגרלה. יודגש, עורך ההגרלה לא ישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס . 3131 . אם תידרש לכך על פי דין, יעביר עורך ההגרלה כל פרט לרבות את פרטי המשתתף ו/או הזוכה לכל רשות
מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט . 3232 . מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי . 3434 . סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהמבצע ו/או מההגרלה תהיה אך ורק לבית
המשפט המוסמך בעיר תל-אביב .